طراحی و اجرای سایت شبکه گردشگری کندو

نوع پروژه : طراحی سایت کرمانشاه

مشتری : پروژه شبکه گردشگری کندو شامل سه بخش متفاوت رویدادهای کردشگری، فروشگاه ، رزرو اقامتگاه های بوم گردی است