طراحی سایت مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  • نوع پروژه : طراحی سایت
  • مشتری : این سامانه به منظور برگزاری دوره های غیر حضوری مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طراحی شده است