پیشگامان ایده نگار

IT

مدیرعامل شرکت پیشگامان ایده نگار معتقد است: فضای رقابتی شفاف برای انجام پروژه های مختلف دولتی در حوزه IT به ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات متنوع تر توسط فعالان این حوزه می انجامد.
 پیشگامان ایده نگار